REGULAMIN SERWISU MAUTIC.SOFTWARE

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.mautic.software, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep jest prowadzony przez: Maniaki ul. Grobla 7, 61-858 Poznań, zwaną dalej „Administratorem sklepu” , „Sprzedawcą”, „Usługodawca”.

3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowaną korzystaniem ze Sklepu dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, zwany również „Kupującym”, „Konsumentem”, „Usługobiorca”.

4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

5. Promocje oferowane przez Sklep nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

§2 Produkty

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż programów komputerowych („Wtyczki”) oraz usług („Usługi”) zwanych razem „Produktami”.

2. Realizacja każdej Usługi sprzedawanej w Sklepie jest objęta osobnym regulaminem, który Klient akceptuje przy składaniu zamówienia.

3. Wtyczki sprzedawane w Sklepie są objęte warunkami licencji dołączanymi do każdej Wtyczki.

4. Każda Wtyczka (moduł/modyfikacja/integracja/szablon) może być używana tylko na jednej instalacji/domenie.

5. Do korzystania z zakupionej Wtyczki konieczne jest użycie klucza licencyjnego potrzebnego do aktywacji. Klient uzyskuje klucz licencyjny, który zostaje przypisany do konkretnej strony WWW. Możliwa jest dezaktywacja klucza i aktywacja na innej stronie WWW – po zgłoszeniu do sprzedającego zmiany przypisania domeny i instalacji do klucza licencyjnego.

6. Administrator sklepu zapewnia wsparcie i aktualizacje Wtyczek na czas wskazany przy Produkcie. Po tym okresie Klient może nadal korzystać z Wtyczek, ale już bez wsparcia oraz aktualizacji. 

§3 Składanie zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.

3. Zamówienia można składać całodobowo.

4. W ciągu 24 godzin Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.

5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

6. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności i realizacja zamówień

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji.

2.   W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane

 1.    Hasło

 2.    Adres e-mail

 3.    Imię i nazwisko

 4.    Adres korespondencyjny

 5.    Numer telefonu kontaktowego

 6.    Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą

3. Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję „Zamówienie”

5. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

6. Dokonując zakupu licencji na oprogramowanie lub innego towaru dostępnego w formie elektronicznej kupujący wyraża zgodę na dostarczenia go elektronicznie – na wskazany adres e-mail.

7. Zapłata za zakupiony towar dokonywana jest przelewem – na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy: 80 1140 2004 0000 3102 7672 1541. Termin zapłaty wynosi 3 od dnia przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

8. Wysyłka zakupionego oprogramowania następuje w ciągu do 7 dni roboczych (w większości przypadków wysyłka odbywa się automatycznie po płatności).

§5 Gwarancja

1. Sprzedawca udziela gwarancji co do jakości sprzedanego towaru. Termin gwarancji wynosi trzy miesiące licząc od dnia wydania towaru Kupującemu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze i obejmuje terytorium Polski.

2. Kupujący, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, może składać zgłoszenie gwarancyjne osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: ul. Grobla 7, 61-858 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: hello@mautic.software

3. Zgłoszenie powinna zawierać dokładny opis rodzaju wady, datę oraz nr zamówienia, datę doręczenia towaru, datę wystąpienia wady, dane kontaktowe Kupującego oraz instalacji/domeny, na której uruchomiono produkt. Odpowiedź zostanie wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.

4. Sprzedawca, w razie uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, zobowiązuję się do naprawy lub wymiany towaru w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacje

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). 

3. Sprzedający oferuję wsparcie dla Kupującego w ramach polityka wsparcia Kupującego: https://www.mautic.software/sklep/content/6-polityka-wsparcia i uznaje następującą politykę zwrotów: https://www.mautic.software/sklep/content/5-polityka-zwrotu 

§6 Wymogi techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga:

1.1. dostępu do sieci Internet,

1.2. korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),

1.3. posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.

2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

3. Dla prawidłowego działania Sklepu konieczne jest ponadto, aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.

4. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, system informatyczny Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. 

§7 Prawa autorskie 

1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Administratora sklepu.

2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem danych osobowych jest Administrator sklepu.

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

4. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.

5. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

6. Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.

7. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta. 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Klientem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia

6. W wypadku Usługobiorców Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§9 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15/12/2017

Dodatkowe informacje:

Polityka Zwrotów – https://www.mautic.software/sklep/content/5-polityka-zwrotu 

Polityka Prywatności – http://www.mymautic.pl/polityka-prywantosci/